БГ Агро АД-Варна
www.bgagro.bg
Регистрирани емисии: - AO0
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул.Генерал Колев 12
телефон: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
емейл: bgagro@bgagro.bg

Капитал: 40357440
Директор за връзки с инвеститорите:
Теодора Ивова Петкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 218 хил. лв.
Нетна печалба 12 хил. лв.
Общо активи 52548 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.50 %
Възвращаемост на активите 0.02 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.02 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 22.07.2019 16:53:46