БГ Агро АД-Варна
www.bgagro.bg
Регистрирани емисии:

BGAG

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул.Генерал Колев 12
телефон: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
емейл: bgagro@bgagro.bg

Капитал:

40 357 440 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Венина Красимирова Костова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 55 332 хил. лв.
Нетна печалба: 1 307 хил. лв.
Общо активи: 144 759 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 2.36 %
Възвращаемост на активите: 0.90 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.58 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2023г. , публикуван на 30.05.2023 14:19:42