БГ Агро АД-Варна
www.bgagro.bg
Регистрирани емисии: - AO0
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул.Генерал Колев 12
телефон: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
емейл: bgagro@bgagro.bg

Капитал: 40357440
Директор за връзки с инвеститорите:
Теодора Ивова Петкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 23928 хил. лв.
Нетна печалба 2183 хил. лв.
Общо активи 111303 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.12 %
Възвращаемост на активите 1.96 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.21 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 28.05.2018 17:26:47