София Комерс-Заложни къщи АД-София
sofcom.bg
Регистрирани емисии:

SCOM

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6492 - Други форми на предоставяне на кредит

Адрес:

Адрес на управление:
София 1404
ул. Ралевица 74
телефон: +359897963214
факс:
емейл: office@sofcom.bg

Капитал:

9 493 876 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Владимир Андонов Белдаров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 7 732 хил. лв.
Нетна печалба: 3 001 хил. лв.
Общо активи: 16 618 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 38.81 %
Възвращаемост на активите: 18.06 %
Възвращаемост на собствения капитал: 22.90 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 17:41:35