София Комерс-Заложни къщи АД-София
sofcom.bg
Регистрирани емисии:

SCOM

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6492 - Други форми на предоставяне на кредит

Адрес:

Адрес на управление:
София 1404
ул. Ралевица 74
телефон: +359897963214
факс:
емейл: office@sofcom.bg

Капитал:

2 373 469 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Весела Георгиева Славова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 591 хил. лв.
Нетна печалба: 1 367 хил. лв.
Общо активи: 11 303 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 29.78 %
Възвращаемост на активите: 12.09 %
Възвращаемост на собствения капитал: 14.07 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.11.2021 17:02:58