София Комерс-Заложни къщи АД-София
sofcom.bg
Регистрирани емисии:

SCOM

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6492 - Други форми на предоставяне на кредит

Адрес:

Адрес на управление:
София 1404
ул. Ралевица 74
телефон: +359897963214
факс:
емейл: office@sofcom.bg

Капитал:

9 493 876 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Весела Георгиева Славова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 910 хил. лв.
Нетна печалба: 1 488 хил. лв.
Общо активи: 14 824 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 38.06 %
Възвращаемост на активите: 10.04 %
Възвращаемост на собствения капитал: 12.27 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.08.2022 17:03:30