ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
www.fpp.bg
Регистрирани емисии: - 6F3 6F3N
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1407
БУЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ №51Б
телефон: +359 28199 103
факс: +359 29621322
емейл: office@fpp.bg

Капитал: 33145400
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Людмилов Цветков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 301 хил. лв.
Нетна печалба -138 хил. лв.
Общо активи 61136 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -45.85 %
Възвращаемост на активите -0.23 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.26 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 28.05.2020 10:08:52