ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
www.fpp.bg
Регистрирани емисии:

FPP FPPV

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1407
БУЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ №51Б
телефон: +359 28199 103
факс: +359 29621322
емейл: office@fpp.bg

Капитал:

73 045 400 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Александър Людмилов Цветков

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 10 446 хил. лв.
Нетна печалба: 2 663 хил. лв.
Общо активи: 129 440 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 25.49 %
Възвращаемост на активите: 2.06 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.81 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 14:27:12