ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
www.fpp.bg
Регистрирани емисии:

FPP FPPW

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1407
БУЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ №51Б
телефон: +359 28199 103
факс: +359 29621322
емейл: office@fpp.bg

Капитал:

45 645 400 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Александър Людмилов Цветков

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 5 189 хил. лв.
Нетна печалба: -839 хил. лв.
Общо активи: 59 969 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -16.17 %
Възвращаемост на активите: -1.40 %
Възвращаемост на собствения капитал: -1.61 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 26.07.2021 15:17:31