Адванс Терафонд АДСИЦ-София
www.advanceterrafund.bg
Регистрирани емисии: - 6A6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
ул. Златовръх 1
телефон: +35924008332
факс:
емейл: atera@karoll.bg

Капитал: 85110091
Директор за връзки с инвеститорите:
Атанас Тодоров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 9266 хил. лв.
Нетна печалба 3353 хил. лв.
Общо активи 254434 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 36.19 %
Възвращаемост на активите 1.32 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.34 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.10.2019 15:43:21