Адванс Терафонд АДСИЦ-София
www.advanceterrafund.bg
Регистрирани емисии: - 6A6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
ул. Златовръх 1
телефон: +35924008332
факс:
емейл: atera@karoll.bg

Капитал: 85110091
Директор за връзки с инвеститорите:
Атанас Тодоров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1668 хил. лв.
Нетна печалба 1021 хил. лв.
Общо активи 254347 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 61.21 %
Възвращаемост на активите 0.40 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.41 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 25.04.2019 11:26:49