Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 4IC
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София
Аксаков 7А ет. 4
телефон: +35929801251
факс:
емейл:

Капитал: 6011476
Директор за връзки с инвеститорите:
Милен Максимов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4685 хил. лв.
Нетна печалба -1085 хил. лв.
Общо активи 54970 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -23.16 %
Възвращаемост на активите -1.97 %
Възвращаемост на собствения капитал -57.41 %
* Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.11.2017 18:22:58