Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 4IC 4ICA
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София
Аксаков 7А ет. 4
телефон: +35929801251
факс:
емейл:

Капитал: 6011476
Директор за връзки с инвеститорите:
Милен Максимов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1005 хил. лв.
Нетна печалба -596 хил. лв.
Общо активи 57647 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -59.30 %
Възвращаемост на активите -1.03 %
Възвращаемост на собствения капитал -25.05 %
* Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.08.2017 21:08:12