Авто Юнион АД-София
http://avtounion.bg/
Регистрирани емисии: - 8AVB
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. "Христофор Колумб" 43
телефон: +359 2 462 11 88
факс: +359 2 462 11 37
емейл: office@avtounion.bg

Капитал: 5800000.024
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 43248 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 151802 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 31.07.2020 16:37:24