Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
www.brefbg.com
Регистрирани емисии:

BREF

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
гр. София - 1113
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1
телефон: +35929886340
факс: +35929379877
емейл: bref@brefbg.com

Капитал:

34 641 925 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Атанас Кирилов Трайчев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 29 819 хил. лв.
Нетна печалба: 13 261 хил. лв.
Общо активи: 158 589 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 44.47 %
Възвращаемост на активите: 8.36 %
Възвращаемост на собствения капитал: 11.34 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 17:22:33