Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
www.brefbg.com
Регистрирани емисии: - 5BU
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София - 1113
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1
телефон: +35929886340
факс: +35929379877
емейл: bref@brefbg.com

Капитал: 60450000
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Кирилов Георгиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 8898 хил. лв.
Нетна печалба 4199 хил. лв.
Общо активи 84837 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 47.19 %
Възвращаемост на активите 4.95 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.01 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2016г. , публикуван на 30.03.2017 18:28:25