www.dominantfinance.bg
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Уилям Гладстон 39
телефон: +359 2 980 02 38
факс: +359 2 391 03 06
емейл: dtsankova@bitex.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Милена Левчева Илиева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 1 317 хил. лв.
Общо активи: 16 846 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 7.82 %
Възвращаемост на собствения капитал: 7.83 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2012г. , публикуван на 29.10.2012 17:01:31