Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
www.primepropertybg.com
Регистрирани емисии:

PPBG

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1606
ул."Дамян Груев" No.1, ет.5
телефон: +35928119050
факс:
емейл: office@primepropertybg.com

Капитал:

35 706 593 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петър Николаев Сяров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 6 562 хил. лв.
Нетна печалба: 1 924 хил. лв.
Общо активи: 27 229 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 29.32 %
Възвращаемост на активите: 7.07 %
Възвращаемост на собствения капитал: 7.22 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.01.2023 11:29:29