ИнтерСтандартс АД-София
Interstandarts.com
Регистрирани емисии: - 5I3
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ1517
ул К.фОТИНОВ№2
телефон: +359-2-945-03-02
факс: +359-2-945-45-47
емейл: MIRCHEVSKA@ABV.BG

Капитал: 87776
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6 хил. лв.
Нетна печалба 1 хил. лв.
Общо активи 118 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 16.67 %
Възвращаемост на активите 0.85 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.11 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 16.09.2020 10:39:00