Билборд АД-София
www.billboardprint.it
Регистрирани емисии: - 5BP
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1812 - Печатане на други издания и печатни продукти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1463
пл. България 1, вх. АИ4
телефон: +35929166500
факс: +35929630606
емейл: ir@billboardprint.it

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 35953 хил. лв.
Нетна печалба 571 хил. лв.
Общо активи 46899 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.59 %
Възвращаемост на активите 1.22 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.79 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 20.02.2020 13:35:22