Билборд АД-София
www.billboardprint.it
Регистрирани емисии: - 5BP
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1812 - Печатане на други издания и печатни продукти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1463
пл. България 1, вх. АИ4
телефон: +35929166500
факс: +35929630606
емейл: ir@billboardprint.it

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 20809 хил. лв.
Нетна печалба 138 хил. лв.
Общо активи 42849 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.66 %
Възвращаемост на активите 0.32 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.81 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 26.11.2020 10:47:44