Билборд АД-София
www.billboardprint.it
Регистрирани емисии:

BBRD

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1812 - Печатане на други издания и печатни продукти

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1463
пл. България 1, вх. АИ4
телефон: +35929166500
факс: +35929630606
емейл: ir@billboardprint.it

Капитал:

15 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Кирилова Аргирова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 9 561 хил. лв.
Нетна печалба: 589 хил. лв.
Общо активи: 19 748 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 6.16 %
Възвращаемост на активите: 2.98 %
Възвращаемост на собствения капитал: 5.93 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 11:23:10