Билборд АД-София
www.billboardprint.it
Регистрирани емисии:

BBRD

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1812 - Печатане на други издания и печатни продукти

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1463
пл. България 1, вх. АИ4
телефон: +35929166500
факс: +35929630606
емейл: ir@billboardprint.it

Капитал:

15 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Кирилова Аргирова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 9 176 хил. лв.
Нетна печалба: 337 хил. лв.
Общо активи: 40 400 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 3.67 %
Възвращаемост на активите: 0.83 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.85 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2023г. , публикуван на 29.05.2023 13:59:34