Билборд АД-София
www.billboardprint.it
Регистрирани емисии: - 5BP
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1463
пл. България 1, вх. АИ4
телефон: +35929166500
факс: +35929630606
емейл: ir@billboardprint.it

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 8594 хил. лв.
Нетна печалба 68 хил. лв.
Общо активи 50988 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.79 %
Възвращаемост на активите 0.13 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.34 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.05.2019 14:57:07