ЧЕЗ Разпределение България АД-София
cez-rp@bg
Регистрирани емисии: - 3CZ
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост, бул. „Цариградско шосе“ N 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +35928958738
факс: +35929862805
емейл: ceo.distribution@cez.bg

Капитал: 1928000
Директор за връзки с инвеститорите:
Радослав Петров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 220568 хил. лв.
Нетна печалба 20325 хил. лв.
Общо активи 907131 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.21 %
Възвращаемост на активите 2.24 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.41 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.08.2017 15:03:40