ЧЕЗ Разпределение България АД-София
cez-rp@bg
Регистрирани емисии: - 3CZ
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост, бул. „Цариградско шосе“ N 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +35928958738
факс: +35929862805
емейл: ceo.distribution@cez.bg

Капитал: 1928000
Директор за връзки с инвеститорите:
Радослав Петров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 312745 хил. лв.
Нетна печалба 27080 хил. лв.
Общо активи 846845 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.66 %
Възвращаемост на активите 3.20 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.51 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 16:38:55