www.alfafinance.bg
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1504
Ул. Шейново 7
телефон: +35924893762
факс: +35929423121
емейл: gpulev@alfafinance.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 426 хил. лв.
Нетна печалба: -688 хил. лв.
Общо активи: 479 020 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -15.54 %
Възвращаемост на активите: -0.14 %
Възвращаемост на собствения капитал: -0.52 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2016г. , публикуван на 27.05.2016 13:03:41