Кабиле-ЛБ АД-Ямбол
http://kabile-lb.tkhold.com/
Регистрирани емисии: - 4KO
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Ямбол-8600
ул.Обходен път Запад №57
телефон: +35946661881
факс:
емейл: kabilelb@abv.bg

Капитал: 231386
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Калчев Николов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -8 хил. лв.
Общо активи 405 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -1.98 %
Възвращаемост на собствения капитал 50.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 10.10.2019 11:52:40