ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград
Регистрирани емисии:

6TMA MR3

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
Димитровград - 6400
Промишлена зона
телефон: +391 6-12-50
факс: +391 6-12-52
емейл: m3dim@bg400.bg

Капитал:

937 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 794 хил. лв.
Нетна печалба: -30 051 хил. лв.
Общо активи: 94 972 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -1 075.55 %
Възвращаемост на активите: -31.64 %
Възвращаемост на собствения капитал: 31.74 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.11.2022 19:21:46