Родина-91 АД-Добрич
podina-91.com
Регистрирани емисии: - 3RW
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Добрич 9300
бул."25 -ти септември"№ 43
телефон: +359 58 602765
факс: +359 58 602765
емейл: rodina91@mail.bg

Капитал: 93774
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 16 хил. лв.
Нетна печалба 5 хил. лв.
Общо активи 429 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 31.25 %
Възвращаемост на активите 1.17 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.32 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 18.10.2017 14:44:52