Родина-91 АД-Добрич
podina-91.com
Регистрирани емисии: - 3RW
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Добрич 9300
бул."25 -ти септември"№ 43
телефон: +359 58 602765
факс: +359 58 602765
емейл: rodina91@mail.bg

Капитал: 93774
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 20 хил. лв.
Нетна печалба 2 хил. лв.
Общо активи 419 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.00 %
Възвращаемост на активите 0.48 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.13 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 25.04.2018 12:25:27