Родина-91 АД-Добрич
podina-91.com
Регистрирани емисии: - 3RW
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Добрич 9300
бул."25 -ти септември"№ 43
телефон: +359 58 602765
факс: +359 58 602765
емейл: rodina91@mail.bg

Капитал: 93774
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 21 хил. лв.
Нетна печалба 4 хил. лв.
Общо активи 438 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 19.05 %
Възвращаемост на активите 0.91 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.26 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 22.04.2019 09:45:56