Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии: - T57
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов № 12
телефон: +35928066700
факс: +35928066711
емейл: tracegroup@tracebg.com

Капитал: 24200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивана Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 265099 хил. лв.
Нетна печалба -10651 хил. лв.
Общо активи 236274 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -4.02 %
Възвращаемост на активите -4.51 %
Възвращаемост на собствения капитал -11.26 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2016г. , публикуван на 28.02.2017 20:53:14