Хидропневмотехника АД-Казанлък
www.hpt-bg.com
Регистрирани емисии:

HPT

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2599 - Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде

Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък 6100
ул. "Вожели" 3
телефон: +359 431 62228
факс: +359 431 62019
емейл: info@hpt-bg.com

Капитал:

79 784 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Станислав Руменов Ковачев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 749 хил. лв.
Нетна печалба: 443 хил. лв.
Общо активи: 6 072 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 11.82 %
Възвращаемост на активите: 7.30 %
Възвращаемост на собствения капитал: 9.37 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 26.07.2022 09:42:47