Хидропневмотехника АД-Казанлък
www.hpt-bg.com
Регистрирани емисии: - 4HY
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2599 - Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък 6100
ул. "Вожели" 3
телефон: +359 431 62228
факс: +359 431 62019
емейл: info@hpt-bg.com

Капитал: 79784
Директор за връзки с инвеститорите:
Станислав Руменов Ковачев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4852 хил. лв.
Нетна печалба 179 хил. лв.
Общо активи 4663 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.69 %
Възвращаемост на активите 3.84 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.84 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.01.2020 08:26:16