М+С хидравлик АД-Казанлък
www.ms-hydraulic.com
Регистрирани емисии: - 5MH
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2812 - Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък-6100
ул."Козлодуй"68
телефон: +35943165167
факс: +35943164114
емейл: msh@ms-hydraulic.com

Капитал: 39445200
Директор за връзки с инвеститорите:
Владимир Валентинов Спасов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 28079 хил. лв.
Нетна печалба 4005 хил. лв.
Общо активи 97784 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 14.26 %
Възвращаемост на активите 4.10 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.99 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 21.05.2020 14:31:00