Специализирани логистични системи АД-София
Регистрирани емисии: - 2SLA 2SLB
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул.Христофор Колумб №43
телефон: +359899995666
факс: +35929651549
емейл:

Капитал: 1700000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6321 хил. лв.
Нетна печалба 4926 хил. лв.
Общо активи 25224 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 77.93 %
Възвращаемост на активите 19.53 %
Възвращаемост на собствения капитал 64.88 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2016г. , публикуван на 14.11.2017 14:39:12