СЛС Холдинг АД-София
Регистрирани емисии:

2SLA 2SLB

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул.Христофор Колумб №43
телефон: +359899995666
факс: +35929651549
емейл:

Капитал:

1 200 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 450 хил. лв.
Нетна печалба: 12 754 хил. лв.
Общо активи: 322 716 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 369.68 %
Възвращаемост на активите: 3.95 %
Възвращаемост на собствения капитал: 70.98 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.08.2021 17:06:56