Булгарплод-София АД-София
Регистрирани емисии:

BULA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1012 - Производство и преработка на месо от домашни птици

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1360
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ОРИОН, УЛ. "3020-ТА" №34, ЕТ. 6
телефон: +359 2 8904105
факс:
емейл: bulgarplodsofia@abv.bg

Капитал:

3 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 34 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 36 652 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2023г. , публикуван на 27.04.2023 14:15:50