Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София
zenithinvestment2017@gmail.com
Регистрирани емисии:

0Z4A ZNTH

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София-1303
р-н Възраждане, Бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1
телефон: +3592-980-48-25
факс: +3592-986-09-11
емейл: office@zenit-bg.com

Капитал:

248 364 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мариела Георгиева Попова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 235 хил. лв.
Нетна печалба: 124 хил. лв.
Общо активи: 44 770 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 52.77 %
Възвращаемост на активите: 0.28 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.68 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2023г. , публикуван на 28.08.2023 13:33:33