Ютекс Холдинг АД-София
www.utexholding.com
Регистрирани емисии:

UTXH

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6499 - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде

Адрес:

Адрес на управление:
София
бул. Черно връх 70-72
телефон: + 359 2 9624445
факс:
емейл: office@utexholding.com

Капитал:

596 025 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Елисавета Кирилова Викторова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 141 хил. лв.
Нетна печалба: -156 хил. лв.
Общо активи: 2 099 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -110.64 %
Възвращаемост на активите: -7.43 %
Възвращаемост на собствения капитал: -13.27 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.01.2023 15:54:36