Холдинг Кооп-Юг АД-София
www.coop-jug.com
Регистрирани емисии: - 4CG
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. Г.С. Раковски № 99, ет. 7, ст. 14
телефон: +359 888 700 154
факс:
емейл: cpfsouth@ccu-bg.com

Капитал: 5570124
Директор за връзки с инвеститорите:
Теодора Петрова Танева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7 хил. лв.
Нетна печалба -4 хил. лв.
Общо активи 5688 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -57.14 %
Възвращаемост на активите -0.07 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.07 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 22.12.2020 10:09:53