ТК-ХОЛД АД-София
Регистрирани емисии: - T24
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1618
бул. Цар Борис ІІІ, № 140
телефон: +35929879889
факс:
емейл: office@tkhold.com

Капитал: 8539384
Директор за връзки с инвеститорите:
Георги Бахнев Георгиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 14350 хил. лв.
Нетна печалба 2993 хил. лв.
Общо активи 52773 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 20.86 %
Възвращаемост на активите 5.67 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.06 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 14:54:24