Индустриален Капитал Холдинг АД-София
www.hika-bg.com
Регистрирани емисии:

HIKA

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. "Бачо Киро" 8
телефон: + 02 980 26 48;+ 02 980 34 38
факс: + 02 986 92 65
емейл: office@hika-bg.com

Капитал:

15 864 544 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Пламен Димитров Братоев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 249 хил. лв.
Нетна печалба: 2 670 хил. лв.
Общо активи: 29 431 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1 072.29 %
Възвращаемост на активите: 9.07 %
Възвращаемост на собствения капитал: 9.89 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.01.2023 13:48:18