Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии: - 5DOV
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1504
бул.Княз Дондуков 82
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал: 18736099
Директор за връзки с инвеститорите:
Николина Величкова Попова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 135168 хил. лв.
Нетна печалба -1463 хил. лв.
Общо активи 199083 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.08 %
Възвращаемост на активите -0.73 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.21 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 18.04.2018 11:30:30