Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии:

DUH

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда А, ет. 7
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал:

21 499 855 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Ваня Нейчева Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 583 хил. лв.
Нетна печалба: -2 743 хил. лв.
Общо активи: 89 677 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -470.50 %
Възвращаемост на активите: -3.06 %
Възвращаемост на собствения капитал: -5.95 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 11:23:22