Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии: - 5DOV
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда А, ет. 7
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал: 18736099
Директор за връзки с инвеститорите:
Николина Величкова Попова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 147320 хил. лв.
Нетна печалба 1917 хил. лв.
Общо активи 197303 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.30 %
Възвращаемост на активите 0.97 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.83 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 22.04.2019 11:05:00