Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии:

DUH

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда А, ет. 7
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал:

21 499 855 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Ваня Нейчева Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 100 433 хил. лв.
Нетна печалба: 34 326 хил. лв.
Общо активи: 2 588 600 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 34.18 %
Възвращаемост на активите: 1.33 %
Възвращаемост на собствения капитал: 9.67 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.08.2022 11:49:35