Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София-1113
фР-Ж-Кюри 20-ет-10-11
телефон: +35929692980;+35929692955
факс:
емейл: akbcorporation@mbox.is-bg.net

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

славка савова савова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 1 075 хил. лв.
Общо активи: 3 318 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 32.40 %
Възвращаемост на собствения капитал: 27.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2012г. , публикуван на 31.01.2013 18:11:21