Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София
www.gpscontrol.bg
Регистрирани емисии: - GC0N
Код по КИД: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +3592 4895 409
факс:
емейл: maslarska@gpscontrol.bg

Капитал: 3500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1756 хил. лв.
Нетна печалба 700 хил. лв.
Общо активи 15054 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 39.86 %
Възвращаемост на активите 4.65 %
Възвращаемост на собствения капитал 52.75 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.01.2019 14:47:49