ЗД Евроинс АД-София
www.euroins.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +35929651525
факс:
емейл: office@euroins.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на застрахователно дружество за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.07.2017 19:12:49