ЗД Евроинс АД-София
www.euroins.bg
Регистрирани емисии: - 5IC
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +35929651525
факс:
емейл: office@euroins.bg

Капитал: 16470000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на застрахователно дружество за Четвърто тримесечие на 2016г. , публикуван на 06.02.2017 23:20:35