Синергон Холдинг АД-София
www.synergon.bg
Регистрирани емисии: - 6S7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Солунска 2
телефон: +93-33-599
факс: +93-33-593
емейл: office@synergon.bg

Капитал: 18358849
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Ганчева Коцова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 263344 хил. лв.
Нетна печалба 6370 хил. лв.
Общо активи 349594 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.42 %
Възвращаемост на активите 1.82 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.82 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 26.11.2019 14:59:49