Синергон Холдинг АД-София
www.synergon.bg
Регистрирани емисии:

SNRG

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Солунска 2
телефон: +93-33-599
факс: +93-33-593
емейл: office@synergon.bg

Капитал:

18 358 849 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петя Ганчева Коцова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 665 хил. лв.
Нетна печалба: 2 621 хил. лв.
Общо активи: 163 432 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 394.14 %
Възвращаемост на активите: 1.60 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.80 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.01.2023 12:54:42