Синергон Холдинг АД-София
www.synergon.bg
Регистрирани емисии: - 6S7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Солунска 2
телефон: +93-33-599
факс: +93-33-593
емейл: office@synergon.bg

Капитал: 18358849
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Ганчева Коцова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 85 хил. лв.
Нетна печалба -101 хил. лв.
Общо активи 181745 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -118.82 %
Възвращаемост на активите -0.06 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.08 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 22.04.2019 16:54:12