Стара планина Холд АД-София
www.sphold.com
Регистрирани емисии: - 5SR
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
телефон: +359 2-9634161
факс: +359 2-9634159
емейл: office@sphold.com

Капитал: 21000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 52501 хил. лв.
Нетна печалба 2219 хил. лв.
Общо активи 203433 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.23 %
Възвращаемост на активите 1.09 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.41 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.05.2017 11:10:00