Стара планина Холд АД-София
www.sphold.com
Регистрирани емисии: - 5SR
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
телефон: +359 2-9634161
факс: +359 2-9634159
емейл: office@sphold.com

Капитал: 21000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 218109 хил. лв.
Нетна печалба 7861 хил. лв.
Общо активи 206395 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.60 %
Възвращаемост на активите 3.81 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.41 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 27.04.2018 10:26:00