Стара планина Холд АД-София
www.sphold.com
Регистрирани емисии: - 5SR
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
телефон: +359 2-9634161
факс: +359 2-9634159
емейл: office@sphold.com

Капитал: 21000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 6120 хил. лв.
Общо активи 47481 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 12.89 %
Възвращаемост на собствения капитал 15.63 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 25.07.2018 14:28:00