Стара планина Холд АД-София
www.sphold.com
Регистрирани емисии: - 5SR
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
телефон: +359 2-9634161
факс: +359 2-9634159
емейл: office@sphold.com

Капитал: 21000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 187444 хил. лв.
Нетна печалба 7158 хил. лв.
Общо активи 193449 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.82 %
Възвращаемост на активите 3.70 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.98 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2016г. , публикуван на 28.04.2017 15:36:01