Котлостроене АД-София
Регистрирани емисии: - 4KS
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2530 - Производство на парни котли, без котли за централно отопление
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София 1220
бул.История славянобългарска № 8
телефон: +359 02 832 50 77
факс:
емейл: kotli-invest@infotel.bg

Капитал: 237588
Директор за връзки с инвеститорите:
Елена Денчева Могилска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2276 хил. лв.
Нетна печалба -77 хил. лв.
Общо активи 7403 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.38 %
Възвращаемост на активите -1.04 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.33 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 07.07.2020 16:01:03