Котлостроене АД-София
Регистрирани емисии: - 4KS
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София 1220
бул.История славянобългарска № 8
телефон: +359 02 832 50 77
факс:
емейл: kotli-invest@infotel.bg

Капитал: 237588
Директор за връзки с инвеститорите:
Елена Денчева Могилска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1171 хил. лв.
Нетна печалба -278 хил. лв.
Общо активи 7379 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -23.74 %
Възвращаемост на активите -3.77 %
Възвращаемост на собствения капитал -4.98 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.10.2019 16:57:26