www.bitex.com
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1463
пл. България 1, Адм. сграда НДК, ет. 10
телефон: +359 2 954 90 90
факс:
емейл: dtsankova@bitex.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Димитрина Недкова Цанкова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -131 хил. лв.
Общо активи: 358 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -36.59 %
Възвращаемост на собствения капитал: -49.06 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2012г. , публикуван на 29.10.2012 16:39:48