Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Нова Загора - 8900
ул. Народни будители 4
телефон: +35945762722
факс:
емейл: ugoiztochen@gmail.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Русанка Петрова Иванова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -18 хил. лв.
Общо активи: 160 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -11.25 %
Възвращаемост на собствения капитал: -14.63 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2014г. , публикуван на 29.10.2014 21:43:09