Мел инвест холдинг АД-София
www.melinvest.bg
Регистрирани емисии:

MELH

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ-1606
БУЛ.ГЕН. ТОТЛЕБЕН 85-87
телефон: +35928052020; +35928052018
факс: +35928052030
емейл: office@melinvest.bg

Капитал:

3 641 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Наталия Валентинова Денчева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 402 хил. лв.
Нетна печалба: 121 хил. лв.
Общо активи: 10 586 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 30.10 %
Възвращаемост на активите: 1.14 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.55 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2022г. , публикуван на 01.12.2022 12:14:30