Топлофикация-Русе АД-Русе
Регистрирани емисии:

T0F1 TPLR

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
Русе
ул Тец Изток
телефон: +35982883322
факс:
емейл: p.petrova@toplo-ruse.com

Капитал:

28 349 152 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Елица Валентинова Христова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 36 836 хил. лв.
Нетна печалба: 129 хил. лв.
Общо активи: 201 180 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.35 %
Възвращаемост на активите: 0.06 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.15 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.08.2021 11:39:02