Пълдин Холдинг АД-Пловдив
puldinholding.com
Регистрирани емисии: - 6P1
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
ПЛОВДИВ 4003
УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176
телефон: +35932953271
факс: +35932946620
емейл: puldinad@b-trust.org

Капитал: 811764
Директор за връзки с инвеститорите:
Грозданка Иванова Делчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 75 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 4162 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 19.05.2020 10:54:02