Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив
www.bthold.com
Регистрирани емисии: - 6B2
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив - 4000
бул."Христо Ботев" 82
телефон: +032-62-60-82
факс: +032-62-43-17
емейл: bthdvi@gmail.com

Капитал: 328523
Директор за връзки с инвеститорите:
Наташа Николова Станчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 739 хил. лв.
Нетна печалба 14 хил. лв.
Общо активи 1999 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.89 %
Възвращаемост на активите 0.70 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.78 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 12.03.2018 11:45:51