Марицатекс АД-Пловдив
Регистрирани емисии: - 4MJ
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1320 - Производство на тъкани
Адрес:

Адрес на управление:
ПЛОВДИВ 4003
УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №144
телефон: +359032952688
факс: +359032952683
емейл: martex@dir.bg

Капитал: 468921
Директор за връзки с инвеститорите:
ЛЮДМИЛА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 8404 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.07.2020 16:34:08