Българска роза АД-Карлово
www.bulgarianrose.bg
Регистрирани емисии:

ROZA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2053 - Производство на етерични масла

Адрес:

Адрес на управление:
Карлово - 4300
Индустриална зона 1
телефон: + 35993320
факс:
емейл: bulgarianrose@mbox.contact.bg

Капитал:

5 350 980 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Панка Иванова Шаламанова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 635 хил. лв.
Нетна печалба: 96 хил. лв.
Общо активи: 8 050 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 5.87 %
Възвращаемост на активите: 1.19 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.32 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 28.04.2022 14:35:10