Топлофикация-Плевен АД-Плевен
www.toplo-pleven.com
Регистрирани емисии:

TPLP TPZB

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
Плевен
Източна индустриална зона 128
телефон: +35964895206
факс:
емейл: office@toplo-pleven.com

Капитал:

20 512 356 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 95 722 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 385 933 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.08.2022 20:29:52