Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен
www.toplo-pleven.com
Регистрирани емисии:

TPZB

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3530 - Производство и разпределение на топлинна енергия

Адрес:

Адрес на управление:
Плевен
Източна индустриална зона 128
телефон: +35964895206
факс:
емейл: office@toplo-pleven.com

Капитал:

2 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 74 573 хил. лв.
Нетна печалба: 8 387 хил. лв.
Общо активи: 278 872 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 11.25 %
Възвращаемост на активите: 3.01 %
Възвращаемост на собствения капитал: 9.61 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 26.08.2021 17:59:02