www.besttechnica.bg
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2892 - Производство на машини за добива и строителството

Адрес:

Адрес на управление:
РАДОМИР 2400
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
телефон: +35977782185
факс: +35977780218
емейл: petrov_tm@besttechnica.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

РОСЕН КАМЕНОВ СОТИРОВ

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 981 хил. лв.
Нетна печалба: -13 хил. лв.
Общо активи: 40 483 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -1.33 %
Възвращаемост на активите: -0.03 %
Възвращаемост на собствения капитал: -0.08 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2015г. , публикуван на 27.01.2016 12:53:26