Елхим Искра АД-Пазарджик
www.elhim-iskra.com
Регистрирани емисии: - 52E
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2720 - Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Пазарджик-4400
ул. Искра No9
телефон: +359 34 44 45 48
факс: +359 34 44 34 38
емейл: office@elhim-iskra.com

Капитал: 25108410
Директор за връзки с инвеститорите:
Албена Славейкова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 22771 хил. лв.
Нетна печалба -699 хил. лв.
Общо активи 39099 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.07 %
Възвращаемост на активите -1.79 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.10.2020 12:39:26