Монбат АД-София
www.monbat.com
Регистрирани емисии: - 5MB
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1407
ул. Лайош Кошут 9
телефон: +35929621150
факс: +35929621146
емейл: investorrelations@monbat.com

Капитал: 39000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева Пеева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 232058 хил. лв.
Нетна печалба 23393 хил. лв.
Общо активи 364000 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.08 %
Възвращаемост на активите 6.43 %
Възвращаемост на собствения капитал 11.12 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.11.2017 18:00:52