Монбат АД-София
www.monbat.com
Регистрирани емисии:

5MBA MONB

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2720 - Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1407
ул. Лайош Кошут 9
телефон: +35929621150
факс: +35929621146
емейл: investorrelations@monbat.com

Капитал:

39 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Даниела Илчева Пеева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 156 646 хил. лв.
Нетна печалба: 5 291 хил. лв.
Общо активи: 370 593 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 3.38 %
Възвращаемост на активите: 1.43 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.25 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.07.2022 16:15:40