Монбат АД-София
www.monbat.com
Регистрирани емисии: - 5MB
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1407
ул. Лайош Кошут 9
телефон: +35929621150
факс: +35929621146
емейл: investorrelations@monbat.com

Капитал: 39000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева Пеева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 150879 хил. лв.
Нетна печалба 15151 хил. лв.
Общо активи 343925 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.04 %
Възвращаемост на активите 4.41 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.47 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.08.2017 16:55:05