Руен Холдинг АД-Кюстендил
Регистрирани емисии: - 5R9
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил 2500
ул. "Оборище" № 5
телефон: + 359 78 550 440
факс: + 359 78 550 440
емейл: ruenholding@hotmail.com

Капитал: 301255
Директор за връзки с инвеститорите:
Владко Генчов Владимиров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1320 хил. лв.
Нетна печалба 34 хил. лв.
Общо активи 4295 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.58 %
Възвращаемост на активите 0.79 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.70 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 16.07.2019 09:55:50