Симат АД-Габрово
http://bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/index.html
Регистрирани емисии:

SIMT

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2314 - Производство на стъклени влакна

Адрес:

Адрес на управление:
Габрово 5300
ул. "Индустриална" №65
телефон: +35966800775; +35966800776
факс: +35966800773
емейл: simatgb@mbox.stemo.bg

Капитал:

295 239 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Йонка Кирилова Лазарова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 7 хил. лв.
Нетна печалба: -145 хил. лв.
Общо активи: 1 175 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -2 071.43 %
Възвращаемост на активите: -12.34 %
Възвращаемост на собствения капитал: -22.91 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 21.07.2022 17:58:20