Симат АД-Габрово
http://bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/index.html
Регистрирани емисии: - 3JI
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Габрово 5300
ул. "Индустриална" №65
телефон: +35966800775; +35966800776
факс: +35966800773
емейл: simatgb@mbox.stemo.bg

Капитал: 295239
Директор за връзки с инвеститорите:
Йонка Кирилова Лазарова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 9 хил. лв.
Нетна печалба 36 хил. лв.
Общо активи 1327 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 400.00 %
Възвращаемост на активите 2.71 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.77 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 13.03.2018 11:35:39