ЕМКА АД-Севлиево
www.emka-bg.com
Регистрирани емисии:

EMKA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2732 - Производство на други електрически и електронни проводници и кабели

Адрес:

Адрес на управление:
Севлиево-5400
ул."Н.Петков" №30
телефон: +3-28-68
факс: +3-28-70
емейл: emka@nat.bg

Капитал:

21 699 726 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Снежана Василева Стоянова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 163 353 хил. лв.
Нетна печалба: 11 814 хил. лв.
Общо активи: 65 048 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 7.23 %
Възвращаемост на активите: 18.16 %
Възвращаемост на собствения капитал: 20.99 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 25.01.2023 11:34:00