ЕМКА АД-Севлиево
www.emka-bg.com
Регистрирани емисии: - 57E
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Севлиево-5400
ул."Н.Петков" №30
телефон: +3-28-68
факс: +3-28-70
емейл: emka@nat.bg

Капитал: 21505776
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Василева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 24697 хил. лв.
Нетна печалба 1590 хил. лв.
Общо активи 42688 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 6.44 %
Възвращаемост на активите 3.72 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.34 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2017г. , публикуван на 21.04.2017 11:07:04