ХД Дунав АД-Враца
www.holding-dunav.com
Регистрирани емисии:

HDDV

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Адрес:

Адрес на управление:
Враца 3000
гр.Враца ул.Стоян Кялъчев №6
телефон: +359-092-62-74-15
факс:
емейл: dunav_vraca@abv.bg

Капитал:

215 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 6 хил. лв.
Нетна печалба: 126 хил. лв.
Общо активи: 993 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 2 100.00 %
Възвращаемост на активите: 12.69 %
Възвращаемост на собствения капитал: 12.77 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.07.2022 11:11:26