Топлофикация-Враца ЕАД-Враца
Регистрирани емисии: - TFVA
Сектор по КИД-2008: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Клас по КИД-2008: 3511 - Производство на електрическа енергия
Адрес:

Адрес на управление:
3000
гр. Враца, ул. Максим Горки № 9
телефон: +092668318
факс: +092668318
емейл: toplo_vr@m-real.net

Капитал: 3011000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5666 хил. лв.
Нетна печалба 597 хил. лв.
Общо активи 34930 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.54 %
Възвращаемост на активите 1.71 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.87 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.07.2020 13:19:23