Топлофикация-Враца ЕАД-Враца
Регистрирани емисии: - TFVA
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
3000
гр. Враца, ул. Максим Горки № 9
телефон: +092668318
факс: +092668318
емейл: toplo_vr@m-real.net

Капитал: 3011000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5761 хил. лв.
Нетна печалба 53 хил. лв.
Общо активи 35078 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.92 %
Възвращаемост на активите 0.15 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.46 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 22.05.2019 14:35:18