Топлофикация-Враца ЕАД-Враца
Регистрирани емисии: - TFVA
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
3000
гр. Враца, ул. Максим Горки № 9
телефон: +092668318
факс: +092668318
емейл: toplo_vr@m-real.net

Капитал: 3011000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 18460 хил. лв.
Нетна печалба 276 хил. лв.
Общо активи 33818 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.50 %
Възвращаемост на активите 0.82 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.26 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 20.02.2019 10:09:05